Privacy beleid

PRIVACY

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Optinvest nv & Optical Trading Co SA (hierna genoemd “Optica”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Huidige privacyverklaring (hierna genoemd “Privacyverklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze websites https://www.optica.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen OPTICA en haar klanten, prospecten en business partners. Deze Privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die OPTICA verzamelt, alsook over de wijze waarop OPTICA deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. OPTICA wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacyverklaring en aldus van de manier waarop OPTICA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Gelieve deze Privacyverklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van OPTICA..

I. Soorten persoonsgegevens

OPTICA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: (dit in het kader van een eventuele contractuele samenwerking met Optica, een internet bestelling en opvolging hiervan of een aankoop in één van onze winkels)

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsadres
 • Woonadres
 • Emailadres
 • Aanspreektitel
 • Telefoonnummer (vast en/of gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Functie
 • IP-adres
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons meedeelt via het contactformulier op de Website
 • Alle andere persoonsgegevens die u vrijwillig meedeelt aan OPTICA.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Refractiegegevens, voorschrijvers, voorschriften,
 • Identititeitskaartgegevens
 • Communicatievoorkeur
 • Mutualiteit

OPTICA verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal OPTICA, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat OPTICA toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van: 

 • Bezoek van de Website
 • Een samenwerking met OPTICA
 • Correspondentie met en uitgaande van OPTICA
 • Het uitwisselen van business cards
 • Bezoeken aan onze stands op beurzen
 • Uw verzoek om onze nieuwsbrieven te ontvangen

De door OPTICA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om bestellingen te kunnen plaatsen, om opleidingen te volgen, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events).

III. Gebruik persoonsgegevens

OPTICA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • De opmaak van offertes (en de opvolging daarvan)
 • De uitvoering van een overeenkomst met OPTICA (incl. de opvolging daarvan)
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website
 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Statistische doeleinden
 • Het verzenden van direct mailings
 • De invordering van betalingen
 • Klantenservice

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met OPTICA of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op OPTICA rust
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OPTICA of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent)

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

OPTICA zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan onze leveranciers, zoals softwareleveranciers, cloud partners, verzekeringsmaatschappijen, transport partners, etc.

Indien het noodzakelijk is dat OPTICA in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat OPTICA uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer OPTICA hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van OPTICA.
 • Wanneer OPTICA of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die OPTICA heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal OPTICA uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart OPTICA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’.

VII. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (OPTICA wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met shop@optica.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en diensten van OPTICA meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van OPTICA.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

OPTICA verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

OPTICA zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren binnen de Europese Unie.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van OPTICA, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

IX. Update Privacyverklaring

OPTICA is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. OPTICA draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

XI. Contacteer OPTICA

Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop OPTICA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: shop@optica.be of
 • Via de post:
  Voor Optical Trading Co SA, Place de la République Française 3, 4000 Liège

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop OPTICA deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop OPTICA uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.