Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Gelieve deze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Door naar deze website te surfen, deze te bezoeken of te gebruiken, in persoonlijke naam en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u handelt als mandataris, tussenpersoon of werknemer, geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden die hieronder worden vermeld. U bevestigt uitdrukkelijk deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. Als u weigert om deze algemene voorwaarden na te leven, gelieve dan de website, en de informatie die erin vervat is, niet te raadplegen, te bezoeken of te gebruiken.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

De term "website" verwijst naar deze website, zoals gepubliceerd door OPTICAL TRADING S.A. (meer informatie in punt 2. uitgever), evenals naar alle informatie en het materiaal op de website.

Bepaalde delen of pagina's van de website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden vermelden die een toevoeging vormen aan deze Algemene voorwaarden. In geval van tegenspraak hebben de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden de overhand op deze Algemene voorwaarden voor wat betreft de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben.

Deze website bevat ook links naar andere websites die door derden gepubliceerd werden. De links naar deze website kunnen ook beschouwd worden als onderdeel van de websites van deze derden. OPTICAL TRADING S.A. is niet verplicht om over te gaan tot een controle van deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af voor de informatie of het materiaal dat aanwezig is op elke site die toegankelijk is via links op deze website. Het aanmaken van een link naar de website van een derde of het feit dat aan zo’n website toelating wordt gegeven om een link te creëren naar deze website, betekent geenszins dat OPTICAL TRADING S.A alle producten of diensten die op deze externe website worden aangeboden, goedkeurt. OPTICAL TRADING S.A uit trouwens geen enkel oordeel - noch impliciet noch expliciet - over het juiste en/of betrouwbare karakter van de informatie die men op de websites van derden kan terugvinden, rechtstreeks of onrechtstreeks, of wat betreft de eerlijkheid en/of moraliteit van derden.

De inhoud van de website kan gewijzigd worden. De mogelijkheid om al dan niet toegang te krijgen tot deze site, een product of een dienst, is onderworpen aan de toelating van OPTICAL TRADING S.A . Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding vormen de gegevens op deze website geen aanbod of vraag om over te gaan tot prestaties, in welk opzicht dan ook. De personen die toegang hebben tot deze website, die deze bezoeken of gebruiken, moeten zich ervan verzekeren dat de wettelijke voorschriften die in hun eigen land van kracht zijn, hen toelaten om deze informatie te bekijken; anders moeten zij zich onthouden van het bezoeken van deze website, het raadplegen en/of gebruiken ervan.

2. Uitgever

De uitgever van deze website is:

Optical Trading SA
Place de la République Française 3
4000 Luik
België

KBO: 0458 127 535

3. Inhoud van de website / Materiaal

De informatie en het materiaal op deze website worden louter ter informatie gegeven en vormen geen definitief aanbod van producten. Een aanbod kan slechts gedaan worden en in aanmerking worden genomen indien en enkel en alleen indien het wettelijk geldig is en voldoet aan de wettelijke bepalingen die terzake van kracht zijn. Elk aanbod is beperkt tot de landen of rechtsgebieden die in dit aanbod uitdrukkelijk vermeld worden en kan niet in aanmerking worden genomen door mensen uit andere landen of rechtsgebieden die toegang hebben tot de website, deze bezoeken of gebruiken.

OPTICA TRADING S.A zal alles in het werk stellen om regelmatig de informatie en het materiaal op deze website te controleren en bij te werken, de betrouwbaarheid ervan en de oprechtheid van de bronnen te controleren. Bijgevolg kunnen de informatie en het materiaal op deze website gewijzigd worden. OPTICAL TRADING S.A kan echter niet het juiste, geschikte, volledige of tijdloze karakter garanderen van de informatie en het materiaal op deze website of waarnaar verwezen wordt; het kan evenmin garanderen dat deze informatie of dit materiaal aangepast is aan een onbepaald doel. OPTICAL TRADING S.A , zijn beheerders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, om welke reden dan ook, al dan niet contractueel, voor eventuele schade - rechtstreekse of gevolgschade - die u zou lijden door het raadplegen van deze website, het bezoeken en/of gebruiken ervan, behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout die hen kan worden aangewreven, evenals in geval van bedrieglijke, onjuiste of contradictorische informatie.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan OPTICAL TRADING S.A of waarop OPTICAL TRADING S.A aanspraak kan maken. Deze informatie en dit materiaal mogen door u enkel gereproduceerd en afgedrukt worden voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u de vermeldingen die naar deze intellectuele eigendomsrechten verwijzen, behoudt. U verbindt zich ertoe deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen, in eender welke vorm en op eender welke manier, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTICAL TRADING S.A .

5. Bescherming van de privacy

Ons beleid inzake bescherming van uw persoonsgegevens strookt perfect met alle Belgische en Europese wettelijke bepalingen: de Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde "wet op de privacy") recent gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en van kracht sinds 1 september 2001, de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 met betrekking tot de bescherming van de privacy.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van de websites die via een hyperlink met de onze verbonden zijn.

We merken op dat OPTICAL TRADING S.A verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden. Als bezoeker of gebruiker van deze website geeft u aan ermee akkoord te gaan dat OPTICAL TRADING S.A voor de hierna vermelde doelen uw persoonsgegevens registreert en verwerkt: het naleven van elke toepasselijke wettelijke of reglementaire bepaling, onder meer inzake de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het beheer van contractuele en precontractuele relaties, de preventie van misbruik en fraude, het opstellen van statistieken en tests, de controle van de kwaliteit van de dienstverlening en commerciële prospectie.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten rechtzetten indien ze niet juist zijn. Om deze rechten te kunnen uitoefenen, volstaat het om ons te contacteren:

Met de post op het volgende adres:
Optical Trading SA
Place de la République Française 3
4000 Luik

U kunt ons ook contacteren via e-mail shop@optica.be
Of u kunt ons bellen op 0800 32932

Vertrouwelijkheid
Alle informatie en materiaal die aan OPTICAL TRADING S.A via deze website worden doorgegeven, worden verwerkt volgens de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen terzake.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De toegang tot, het bezoek aan of het gebruik van deze website en deze Algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht en worden geïnterpreteerd conform de Belgische wetgeving. Onverminderd elk criterium van vreemdelingschap zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LUIK bevoegd.

7. Autonomie en wijzigingen

Als sommige bepalingen van deze Algemene voorwaarden als onuitvoerbaar beschouwd worden, blijven de andere bepalingen ongewijzigd en wordt (worden) de onuitvoerbare bepaling(en) vervangen door een toepasselijke bepaling, die de geest van de onuitvoerbaar geachte bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen.

OPTICAL TRADING SA mag deze Algemene voorwaarden steeds, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigen.