Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


Voorwoord

Deze Algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle commerciële transacties met betrekking tot de producten die OPTICAL TRADING S.A. via zijn website aanbiedt. Het louter plaatsen van een bestelling via de website staat gelijk aan het aanvaarden van de algemene voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene verkoopvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van deze voorwaarden.

1. Definities

1.1 www.optica.be: De website van de firma OPTICAL TRADING SA waarop de producten aan de klanten worden voorgesteld en verkocht
1.2 Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon met handelingsbekwaamheid die een bestelling plaatst en een productverkoop sluit via de website van OPTICAL TRADING.
1.3 Bestelling: vraag tot het sluiten van een verkoopcontract door de klant tussen OPTICAL TRADING en de klant zelf en betreffende een product aangeboden door OPTICAL TRADING.
1.4 Identiteitskaart van het product: verwijst naar alle informatie in verband met een product dat te koop wordt aangeboden op de website van OPTICAL TRADING (teksten, foto's, afbeeldingen, …)
1.5 Product: alle goederen die door de firma OPTICAL TRADING op haar website te koop worden gesteld.
1.6 Transactie: alle transacties, beveiligde handelingen, toelatingen en akkoorden die eigen zijn aan de betaling van de bestelde producten via bankkaart of elk ander virtueel transactiemiddel aangeboden op de website.

2. Voorwerp

OPTICAL TRADING biedt online optische producten te koop aan, zoals, zonder dat deze opsomming volledig is, brilmonturen, glazen, lenzen, ..

De klant maakt vrijwillig verbinding met de website en plaatst door het vullen van zijn "mandje" een bestelling voor producten die hij vrij heeft gekozen door te surfen op de site (artikel 3). De gekochte producten worden online betaald met behulp van een van de oplossingen die op de site worden aangeboden (artikel 7). OPTICAL TRADING bevestigt de bestelling via een automatische e-mail die herinnert aan de bestelling, en de producten worden binnen een opgegeven termijn naar de klant gestuurd (artikel 4)

3. Bestelling

3.1 Alle gegevens die de klant tijdens het invoeren van zijn bestelling meedeelt, zijn bindend voor deze laatste. OPTICAL TRADING kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor fouten begaan door de klant in de omschrijving van de gegevens van de geadresseerde van de bestelling (in het leverings- of facturatieadres), voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid tot het leveren van de bestelde producten als gevolg van deze fouten.
3.2 De automatische registratiesystemen gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling en van alle uitgevoerde transacties.
3.3 Zodra de verkoop afgesloten is, bevestigt OPTICAL TRADING de bestelling via de verzending van een automatische e-mail met de volledige bestelling, naar het e-mailadres dat door de klant is meegedeeld. De verkoop is pas gesloten na de ontvangst van de betaling.
3.4 De producten die door OPTICAL TRADING worden aangeboden, zijn nagenoeg allemaal in voorraad. Indien het gevraagde product niet of niet onmiddellijk beschikbaar is, deelt OPTICAL TRADING dit via e-mail mee aan de klant met de levertermijn van het product. Indien de opgegeven termijn niet past voor de klant, kan hij een wijziging van zijn bestelling of de annulering ervan vragen.
3.5 Alleen handelingsbekwame personen mogen op onze website een bestelling plaatsen.
3.6 In het algemeen behoudt OPTICAL TRADING zich het recht voor om, zonder dat het dat hoeft te rechtvaardigen, de bevestiging van de bestelling op te schorten, ze te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen: - meedelen van foute gegevens; - probleem met de betaling van de betrokken bestelling; - geschil over een onbetaalde vroegere bestelling; - weigering tot toelating vanwege de bank of de financiële instelling van de klant; - bestelling met betrekking tot een abnormaal klein of groot aantal producten; - bestelling die betrekking heeft op een abnormaal laag of hoog totaal bedrag.
Deze lijst is niet exhaustief.

4. Levering

4.1 De leveringskosten worden volledig door OPTICAL TRADING gedragen (voor bestellingen vanaf €50 voor België en vanaf €75 voor Europa). Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de instelling belast met de transactie verbindt OPTICAL TRADING zich ertoe om de door de klant bestelde producten naar het leveringsadres te sturen dat bij de bestelling werd meegedeeld.
4.2 Na ontvangst van de zending moet de geadresseerde van de bestelling de goede staat van het geleverde product controleren en kennis nemen van de inhoud. Indien een of meer van de bestelde producten zouden ontbreken of schade zouden vertonen, moet de geadresseerde van de zending onmiddellijk voorbehoud maken bij de transporteur op het moment van de levering.
4.3 Bij schade en verlies en conform het boek VI “marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch Recht van 28 februari 2013 inzake de handelspraktijken en de bescherming van de consument ligt de last van het risico op schade en verlies bij de verkoper op afstand. Indien het ontvangen pakje niet overeenstemt met de gekochte producten of beschadigd is, kan de klant dit naar OPTICAL TRADING terugsturen binnen 14 dagen na ontvangst. Op vraag van de klant gaat OPTICAL TRADING over tot het omruilen of de volledige terugbetaling van de bestelling en de portkosten, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij alle goederen heeft teruggekregen of waarop de consument aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. OPTICAL TRADING behoudt zich evenwel het recht voor om de terugbetaling van de teruggestuurde producten met een redelijke waardevermindering uit te voeren wanneer deze laatste door de geadresseerde van de bestelling beschadigd werden.
4.4 Indien het pakje op de dag van de levering niet in ontvangst wordt genomen, zal de transporteur een bericht achterlaten en aangeven waar het kan worden opgehaald. Indien de bestelling niet zou worden opgehaald door de geadresseerde ervan, wordt ze teruggestuurd naar OPTICAL TRADING en wordt de geadresseerde via e-mail op de hoogte gebracht. De klant kan een nieuwe levering van de bestelling vragen, maar dan moet hij wel de totale portkosten dragen.
4.5 De klant of de geadresseerde van de bestelling mag de ontvangen producten niet gedeeltelijk of volledig doorverkopen.
4.6 De verzendtijd hangt af van de bestelde artikelen:
- Lensproducten op stock: 1-3 werkdagen
- Lenzen: 2-7 werkdagen
- Monturen zonder glazen op sterkte: 1-15 werkdagen. Deze verzendtijd kan sterk verschillen omdat het mogelijk is dat het montuur via een try & buy bestelling nog bij een andere klant is.
- Monturen met glazen op sterkte: 7-15 werkdagen. De productietijd is afhankelijk van het soort en de sterkte van de glazen.

De verzending van bestelde artikels gebeurt dus steeds tussen de 1 en 15 werkdagen.

4.7 Als OPTICAL TRADING niet tijdig kan leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

4.8 OPTICAL TRADING kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

5. Recht op intrekking

5.1 Conform het boek VI “marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch Recht van 28 februari 2013, heeft de klant het recht om zonder boete en zonder opgave van reden van zijn aankoop af te zien. De klant heeft vanaf de datum van ontvangst van de gekochte producten 14 kalenderdagen de tijd om ze terug te sturen naar OPTICAL TRADING voor omruiling of terugbetaling. De terugzending gebeurt op kosten en aansprakelijkheid van de klant, op het volgende adres: OPTINVEST, Grijpenlaan 25, 3300 Tienen.
5.2 Indien de producten binnen de opgelegde voorwaarden en termijnen worden teruggestuurd, verbindt OPTICAL TRADING zich ertoe om de door de klant betaalde sommen terug te betalen.
5.3 Voorwaarden:
- Ter wille van de hygiëne (Artikel VI.53, 5° WER) kunnen wij geen gebruikte of geopende vloeistoffen terugnemen, noch lenzen waarvan de verpakking al werd geopend of beschadigd is.
- Niet van toepassing op maatwerk (bv. bril op sterkte)

Meer info ivm het retourneren van artikelen vindt u op onze pagina Retouren en omruilingen

U kan ons herroepingsformulier hier afdrukken.

6. Prijs

6.1 De prijzen aangegeven op de website en de bevestigingsbon die via mail werd verzonden na ontvangst van de bestelling, zijn de definitieve prijzen inclusief alle taksen en btw. Deze prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van behandeling, verpakking en bewaring.
6.2 Behoudens andersluidende vermelding zijn alle vermelde prijzen inclusief btw. Deze is verschuldigd door alle niet-btw-plichtige consumenten, die verblijven of hun maatschappelijke zetel hebben in een van de landen van de Europese Unie. Ze is ook verschuldigd voor de btw-plichtige consumenten met maatschappelijke zetel in België. De btw-plichtige consumenten met maatschappelijke zetel in een ander land van de Europese Unie die de bestelling in dit land (Frankrijk) willen laten leveren, krijgen een factuur zonder btw conform artikel 39bis van het btw-wetboek. De consumenten op wie deze vrijstelling van btw van toepassing is, moeten daarvan wel aangifte doen om de fiscale reglementering in hun land van vestiging na te leven. In elk geval moeten de btw-plichtige klanten hun btw-nummer in hun bestelling vermelden. Indien het btw-nummer niet zou worden meegedeeld of indien het aangegeven nummer onvolledig of foutief zou zijn, behoudt OPTICAL TRADING zich het recht voor om de bestelling op te schorten.
6.3 OPTICAL TRADING behoudt zich ook het recht voor om de prijzen steeds te wijzigen. De prijzen op de eindfactuur zijn evenwel gebaseerd op het tarief dat op het moment van de bestelling van toepassing was.

7. Betaling

7.1 De bestelling moet contant betaald worden via een van de oplossingen die op de website worden aangeboden, op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. De bescherming tegen het bedrieglijke gebruik van de betalingsmiddelen die voor de transactie gebruikt worden, onder meer als gevolg van piraterij, of tegen eventuele betwistingen van de betaling van de prijs van een bestelling wordt gewaarborgd.
7.2 De bestelling die door de klant werd gevalideerd, wordt pas als effectief beschouwd wanneer het centrum voor veilige betalingen zijn akkoord heeft gegeven voor de uitvoering van de transactie. Bij weigering door de centrale voor beveiligde betalingen zal de bestelling automatisch geannuleerd worden. De klant wordt dan via e-mail op de hoogte gebracht.

8. Klachten

We doen er natuurlijk alles aan om dit te vermijden, maar mocht u toch een klacht hebben (over een product of onze dienstverlening), helpen we u graag zo vlug en zo goed mogelijk verder. Met klachten kan u bij ons terecht telefonisch op het gratis nummer 0800/32932 of per mail shop@optica.be. Het is ook steeds mogelijk een bericht na te laten via ons contactformulier.

Wij zullen uw klacht grondig onderzoeken en beloven u een concreet antwoord te bieden binnen de 5 werkdagen.


Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@SafeShops.be.

9. Garantie

Voor optische monturen, zonnebrillen en glazen hanteren we de wettelijke fabrieksgarantie van twee jaar. Beschadigingen veroorzaakt door onjuist gebruik vallen hier niet onder. Indien u uw montuur onder garantie wenst te laten herstellen, kan u best even langskomen in één van onze winkels waar onze Optica opticiens u graag verder helpen.
Wij hanteren wat betreft het leveren van niet-verbruikbare goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed, er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot 2 jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.
Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
Daarnaast gelden er soms aanvullende fabrieksgaranties, dit wordt, indien van toepassing aangegeven bij een product.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
10.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,...

11. Aansprakelijkheid

11.1 OPTICAL TRADING kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade van eender welke aard die veroorzaakt zou kunnen worden door een fout in de metingen (dioptrie of andere) van de klant en/of een verkeerd gebruik van de verhandelde producten.
11.2 OPTICAL TRADING kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van de producten (samenstelling, verpakking, ...) door de fabrikanten ervan.
11.3: De aansprakelijkheid van OPTICAL TRADING wordt in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet ingeroepen worden voor een eenvoudige fout of weglating die kon blijven bestaan ondanks alle voorzorgen die worden getroffen bij de voorstelling van de producten (onder meer in hun identiteitskaart).
11.4 De website van OPTICAL TRADING bevat links naar andere websites. OPTICAL TRADING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link leggen naar hun website.

12. Persoonsgegevens

Voor info omtrent uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacy & Cookie Policy.

13. Intellectuele eigendom

De teksten, lay-out, illustraties, foto's en andere elementen op de website van OPTICAL TRADING worden globaal beschermd door de principes van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van de website van OPTICAL TRADING mag niet gekopieerd worden. Deze mag niet worden gewijzigd, op een andere website worden geplaatst of in eender welke vorm worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTICAL TRADING. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die beschermd worden door auteursrechten van derden. OPTICAL TRADING geeft op geen enkele manier en in geen geval toelating om zijn intellectuele eigendom of die van derden te gebruiken.

14. Geschil en toepasselijk recht

In geval van moeilijkheden bij het toepassen van dit contract behouden de klant en OPTICAL TRADING zich de mogelijkheid voor om, alvorens naar de rechtbank te trekken, een minnelijke schikking te zoeken. Anders zijn alleen de rechtbanken van LUIK bevoegd, ongeacht de plaats van levering van de producten of het domicilie van de klant.

De contracten en alle juridische verhoudingen tussen de klant en OPTICAL TRADING vallen onder het Belgische recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://consumentenombudsdienst.be//nl . Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http:/ec.europa.eu/odr .

15. Bedrijfsgegevens

Optical Trading S.A.
Place de la République Française 3; 4000 Liège
shop@optica.be
BE 0458 127 535
BE 55 7340 2851 1844 - KREDBEBB